[HKDSE History歷史 2013 試題建議答案 ESSAY Q.4]

June 6, 2015

[HKDSE History歷史 2013 試題建議答案 ESSAY Q.4]

 

你是否同意巴黎和會(1919年)產生的問題比它解決的更多?試參考兩次世界大戰之間 (1919-1939年)的史實,解釋你的答案

 

*注意1: 「更」是題目的關鍵字,當年不少考生忽略「更」字,只講述產生的問題以及解決的問題,而缺乏「比較」!

*注意2: 巴黎和會問題已經在DSE 2012年問過 -> 「巴黎和會(1919-23年)旨在維持和平;不幸地,它成為另一場世界大戰的重要成因。」你是否同意?試解釋你的答案。

(其實兩題十分相似,「維持和平」可被理解為「解決問題」。「世界大戰的重要成因」可被理解為「產生的問題」。)

*注意3: 建議先分point,再比較! (補習班會教授不同課題分point方法)

1) 領土分配:

**比較:雖然巴黎和會的領土安排令德國在短期內停止對外侵略政策,但卻助長希特拉的興起而導致二次大戰爆發。而分配意大利土地上,雖然能短期內維持歐洲勢力平衡而不分配「倫敦條約」的領土給予意大利,但卻助長墨索利尼的興起而導致二次大戰爆發。由此可見,巴黎和會原意是阻止德國對外擴張,但只能維持短時間的成效,在其後更助長極權國家興起而爆發二次大戰,因此巴黎和會產生的問題比它解決的更多。

2) 軍事安排:

**比較:雖然巴黎和會的軍事安排令德國在短期內軍力大大削弱而停止對外擴張,解決了德國國力強大而輕易侵略鄰近國家的問題,但由於國力是國家威力的像徵,此舉使德國人民十分不滿巴黎和會對德國軍事上苛刻的安排,轉而支持希特拉廢取巴黎和會的軍事安排,導致二次大戰。可見巴黎和會的軍事安排實則上未能達致削弱德國國力及維持國力平衡等目的,反而使德國極權國家興起,並於1930年代進行一連串擴張運動,例如侵略蘇台德區及波蘭等,因此巴黎和會產生的問題比它解決的更多。

3) 國際聯盟的成立方面:

**比較:雖然國聯在1920年代成功解決一些地區性紛爭,但在1930年代卻因為無力制止極權國家對外擴張而間接助長其他極權國家侵略的作風,導致二次大戰爆發。因此可見國聯未能成功維持世界和平,產生的問題比解決的多。

4) 民族自決的提倡亦可以是一個point,留待同學仔思考下點樣寫 :)。

 

備註:

巴黎和會連續出左兩年,雖然14及15年度都無出現,但可見考評局係兩次大戰題材入面比較喜歡問巴黎和會,同埋喜歡將巴黎和會既安排同二次大戰既發生緊扣。而非單純問一次大戰或二次大戰。同學仔溫習時記得唔好只係溫巴黎和會,而要思考下巴黎和會同二次大戰既關係 :)。

 

DSE history歷史科免費資源及補習課程【johnnymahistory】
Facebook:
https://www.facebook.com/dsehistoryjohnnymahistory/?fref=ts
Instagram:
https://www.instagram.com/dsehistory_johnnyma/

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

RECENT POST
Please reload

© 2023 by Talking Business.  Proudly created with Wix.com

  • Grey Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Facebook Social Icon