DSE歷史科 2017 試題建議答案 DBQ Q.1 中文版

April 22, 2017

【HKDSE 2017 DBQ Q.1 中文版】

 

Q.1 (A) (i) 從資料A推斷香港人對香港前途的一項憂慮。試參考資料A,解釋你的答案。(3 分)

 

憂慮: 香港在1997年回歸中國後被中國管治

 

線索: 希望被中國收回並由中國管治的人數只得7%, 而希望英國繼續管治的人數則有70%

 

解釋: 以上數據反映出香港人希望維持現況, 並且擔憂1997年後由中國直接管治

 

Q.1 (A) (ii) 你在題 (a) (i) 所推斷的憂慮,於1990年時是否仍然存在?試參考資料B,解釋你的答案。(2 分)

 

以上提及的憂慮在1990年仍然存在

 

線索1: 歌詞「奮勇地面對」以及「戰勝黑暗」

 

解釋: 歌詞帶有勉勵香港人面對1997年後香港的「黑暗」政治局面,反映出當時香港人仍然對1997年後受中國管治存有擔憂

 

線索2: 歌詞「實在極不願,移民外國,做二等公民」

 

解釋: 歌手希望透過歌曲鼓勵香港人不要移民, 反映當時香港移民潮嚴重,從此可推斷香港人仍然十分害怕1997年後受中國管治因而移民其他國家

 

Q.1 (B) 「香港前途問題提升了香港人的政治意識。」你是否同意此說?試參考資料A及B,並就你對香港直至1997年的發展所知,解釋你的答案。(7 分)

 

贊成

 

資料A: 資料A的數據看出70%香港人希望維持受英國管治的局面,而當中15%則希望由聯合國管理, 反映出香港人在1982年開始思考香港除了回歸中國受中國管治之外的其他未來的政治局面, 可見中國及英國談判香港的未來令香港人的政治意識得到提高

 

資料B: 資料B的歌詞是鼓勵香港人勇敢面對香港的政治局面, 反映出當時流行音樂存在一些講述政治的歌曲, 間接提高了香港人的政治意識

 

個人所知:

 

1.  由於擔心1997年後中國管治, 香港人希望英國盡量推行民主制度, 促成了一些政治改革, 例如1982年區議會首次推行分區直選,年滿21歲的香港居民皆可投票, 而1991年立法會則舉行首次直接選舉,18位議員由地區選出。這些政治改革增加了香港人的政治意識

 

2. 香港市民希望透過支持一些本地團體或政黨為自己在1997年前後爭取民主, 自由及其他利益, 因而出現了不同政黨, 例如民協於1986年成立,民建聯成立於1992以及民主黨成立於1994年等

 

3. 由於香港在1984年中英聯合聲明後確認回歸中國, 因此增加了香港人對中國政治的關心, 例如1989年六四事年後約一百萬香港人遊行反對鎮壓

 

4. 香港人亦同樣關注1997年後香港的憲法, 因此支持不同政黨人士代表草擬基本法

 

________________________________________________________

 

覺得有用既同學仔,歡迎你地Like埋我地既FB專頁,就可以馬上接收最新歷史科免費資源!

FB專頁

Instagram: dsehistory_johnnyma

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

RECENT POST
Please reload

© 2023 by Talking Business.  Proudly created with Wix.com

  • Grey Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Facebook Social Icon